Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ 2015 đã được soát xét
Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ 2015 đã được soát xét
Lễ khen thưởng các cháu học sinh giỏi năm học 2014 - 2015
Công bố thông tin liên quan đến cổ đông chiến lược và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Agrimeco
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn