Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc thay thế thành viên Ban Kiểm Soát
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo Thường niên năm 2014
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn