Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
Hội nghị thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) tại AGRIMECO
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn