Văn bản của UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2016 của Tổng công ty
Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 26/4/2016
Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã được soát xét
2013, 2014, 2015 Audited Consolidated Financial Statements
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn