Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I/2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Báo cáo Thường niên năm 2015
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn