Đoàn công tác của ANDRITZ Group thăm và làm việc tại AGRIMECO
Báo cáo Tài chính Quý III năm 2015
AGRIMECO cung cấp thiết bị cho Andritz Hydro đảm bảo tiến độ dự án thủy điện Nam Lik 1
AGRIMECO sản xuất và tổ hợp thành công một trong những giàn chuyển lớn nhất thế giới
Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ 2015 đã được soát xét
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn