Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I/2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn