Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2014
Hình ảnh Tổ hợp kết cấu thép phần ngầm dự án VietinBank Tower tại xưởng của Tổng công ty (phần 2)
Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2014 đã soát xét
Hình ảnh Tổ hợp kết cấu thép phần ngầm dự án VietinBank Tower tại xưởng của Tổng công ty (phần 1)
Báo cáo Tài chính Tổng hợp giữa niên độ năm 2014 đã soát xét
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn