Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Balkan
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc thay thế thành viên Ban Kiểm Soát
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn