• Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •  


 • Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP

  Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (AGRIMECO- JSC) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty.

  Thời gian: Từ 8h00’ ngày 26 tháng 4 năm 2016

  Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP -  Km 10, Quốc lộ 1 A, Thanh Trì, Hà Nội.

  Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  1. Giấy mời họp (xem tại đây)

  2. Giấy ủy quyền (xem tại đây)

  3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (xem tại đây)

  4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 (xem tại đây)

  5. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem tại đây)

  6. Tờ trình về việc Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 (xem tại đây)

  7. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (xem tại đây)

  8. Tờ Trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (xem tại đây)

  9. Tờ Trình về việc cán bộ CNV Tổng công ty mua lại cổ phần của SCIC (xem tại đây)

  10. Tờ Trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (xem tại đây)

  11. Tờ trình về việc lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (xem tại đây)

  12. Tờ trình về việc Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (xem tại đây)

  13. Tờ trình về việc Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 (xem tại đây)

  14. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (xem tại đây)

   

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn