• Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


 • Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

  Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
  Thời gian: Từ 8h 00' ngày 25 tháng 5 năm 2018 (Thứ Sáu)
  Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP - Km 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

  Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
  1.
  Giấy mời họp (chi tiết xem tại đây)
  2.
  Giấy Ủy quyền (chi tiết xem tại đây)
  3.
  Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
  4.
  Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
  5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (chi tiết xem tại đây)
  6.
  Hướng dẫn Ứng cử, Đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (chi tiết xem tại đây)
  7.
  Báo cáo tổng kết 2017, kế hoạch SXKD 2018 và báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ I của HĐQT (chi tiết xem tại đây)
  8.
  Báo cáo của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ I (chi tiết xem tại đây)
  9.
  Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của TCT (chi tiết xem tại đây)
  10.
  Tờ trình Phương án phân phối LNST cho năm tài chính 2017 (chi tiết xem tại đây)
  11.
  Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
  12.
  Tờ trình về việc Thông qua đầu tư dự án thủy điện Bản Mồng (chi tiết xem tại đây)
  13.
  Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty (chi tiết xem tại đây)
  14.
  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
  15.
  Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (chi tiết xem tại đây)


  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn