• Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •  

 •  

  Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

  Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.
  Thời gian: Từ 8h 00' ngày 28 tháng 6 năm 2019 (Thứ Sáu)

  Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP - Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội


  Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  5. Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  6. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  7. Tờ trình về việc Phân phối LNST năm 2018 (chi tiết xem tại đây)

  8. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  9. Tờ trình về việc Chào mua công khai và mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (chi tiết xem tại đây)

  10. Tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty (chi tiết xem tại đây)

  11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  12. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (chi tiết xem tại đây)


  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn