• Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •  

 •  

  Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

  Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty.

  Thời gian: Từ 8h00' ngày 22 tháng 6 năm 2020 (Thứ Hai)

  Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP - Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội


  Tổng công ty kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  5. Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  6. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  7. Tờ trình về việc Phân phối LNST năm 2019 (chi tiết xem tại đây)

  8. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị (chi tiết xem tại đây)

  10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết xem tại đây)

  11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (chi tiết xem tại đây)

  12. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (chi tiết xem tại đây)


  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn