• Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP

 • [Thứ ba, 20/5/2014]

 •  

 • Ngày 19/5/2014 Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP nhận được văn bản số 2681/UBCK-QLPH ngày 15/5/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty. Tổng công ty thông báo kể từ ngày 15/5/2014 Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP trở thành Công ty đại chúng.

  Thực hiện Điều 35 của Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP công bố Điều lệ của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP  (Chi tiết xem tại đây)

   

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn