• Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 • Ngày 25/5/2018, tại văn phòng Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (AGRIMECO) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 • Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

  Các cổ đông Agrimeco tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Ban chủ tọa đại hội gồm: ông Lê Văn An - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty; Ông Đào Đức Hoàn - Ủy viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty và Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Ủy viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

  Ban Chủ tọa điều hành Đại hôị

  Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội như sau:

  -          Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I của Tổng công ty;

  -          Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

  -          Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát;

  -          Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Tổng công ty;

  -          Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2018.

  -          Thông qua việc Tổng công ty đầu tư xây dựng dự án thủy điện Bản Mồng;

  -          Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;

  -          Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty;

  -          Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty là Công ty TNHH Kiếm toán và Tư vấn (A&C).

  Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018 - 2023) như sau:

  Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II gồm 05 thành viên:

  1. Ông Lê Văn An

  2. Ông Đồng Tuấn Vũ

  3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

  4. Ông Đỗ Mạnh Cường

  5. Ông Đỗ Minh Tiến

  Ban kiểm soát nhiệm kỳ II gồm 03 thành viên:

  1. Bà Lê Thị Hằng

  2. Bà Lê Thu Huyền

  3. Bà Nguyễn Thị Hiền

   Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II

  Ngay trong ngày 25/5/2018, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Tổng công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II.

  Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội, ông Lê Văn An (đứng thứ 2 từ phải sang) - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

  Tiếp đó, Ban kiểm soát Tổng công ty đã họp và bầu bà Lê Thị Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ II.

   


  Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội, bà Lê Thị Hằng (đứng giữa) - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty

   

  Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn